Studium

Diplomová práce / Diploma thesis

Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami výroby webových aplikací a speciálně webových prezentací v prostředí ASP.NET. Jejím cílem je najít a analyzovat klíčové problémy spojené s touto činností a následně navrhnout a implementovat řešení v podobě specializovaného frameworku pro ASP.NET. V prvních kapitolách popisuje novou architekturu pro webové aplikace. V navazujících kapitolách řeší problémy lokalizace, vstupu uživatelských dat a jejich persistence v databázi nebo ve vyrovnávací paměti. Práce je uzavřena řešeními tří případů z praxe.

Klíčová slova: webová aplikace, webová prezentace, ASP.NET, framework, .NET, C#, lokalizace, persistence, formuláře, cache

Abstract:This thesis deals with methods of production of web applications and focuses especially on ASP.NET based web presentations. Its goal is to discover and analyze problems related to this pursuit and subsequently design and implement solution to these problems in a form of specialized framework for ASP.NET. Opening chapters describe new architecture for web applications. Following chapters solve problems of localization, user input and data persistence both in database and cache. Thesis is concluded with solutions to three practical cases.

Keywords: web application, web presentation, ASP.NET, framework, .NET, C#, localization, persistence, forms, cache

Bakalářská práce / Bachelor thesis

Abstrakt: Hlavním cílem této práce je zjistit možnosti použití stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT společně s prostředím Microsoft Robotics Studio pro hru více robotů. To se skládá ze tří základních částí. Nejdříve je třeba prozkoumat schopnosti stavebnice, určit možnosti jednotlivých částí a sestavit robota schopného hrát florbal. Následně je třeba zjistit mož-no-sti řízení tohoto robota pomocí prostředí Robotics Studio, určit možnosti asynchronního řízení toku a využití konceptu spolupracujících služeb a vytvoření obecných tříd a algoritmů pro navigaci robota hracím hřistěm, tj. k řešení problému hledání cesty v ploše s překážkami. Konečným výsledkem je poté vytvoření praktické aplikace umožňující ruční definici hracího hřiště a sledování funkčnosti na skutečném robotovi - hráči. Velmi důležitou součástí je popis a řešení problémů bránících funkci, zejména týkajících se komunikace.

Klíčová slova: .NET, Robotics Studio, CCR, DSS, LEGO MINDSTORMS NXT, robot, florbal robotů, hledání cesty

Abstract: Main goal of this thesis is to explore potencial of using LEGO MINDSTORMS NXT construction set with Microsoft Robotics Studio environment for a multi-robot game. This consists of three parts. First, it is necessary to discover possibilities of construction set, determine abilities and parameters of it's parts and construct a robot capable of playing floorball. Following task is to find a way to control this robot using components available in Robotics Studio, analyze concepts of asynchronous flow control and cooperating services and create generic classes and algorithms for navigation of robot through playfield, i.e. solve a pathfinding problem in a two-dimensional area with obstacles. In final part, the result is an application that allows manual definition of playfield and uses provided classes to move real robot - player. Very important part is description and solution of problems preventing this function, especially those related to communication.

Keywords: .NET, Robotics Studio, CCR, DSS, LEGO MINDSTORMS NXT, robot, robot floorball, pathfinding

studies/start.txt · Last modified: 19.02.2017 11:00 (external edit)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki